RSS

EN PERILL, L'ACABAMENT DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DEL MUSEU! / ¡EN PELIGRO. LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DEL MUSEO!

28 de juny 2010

Text de la intervenció del President de l'Associacio dirigint-se al Ple de l'Ajuntament d'Agost el passat dia 24 de juny davant la decisió d'este de no aprovar un préstec per a l'acabament de les obres de rehabilitació del Museu de Cantereria:

Agost, 24 de juny de 2010

Srs. Regidors:

És esta la tercera vegada que l’Associació Pro-Museu d’Agost es dirigeix al Ple de la Corporació Municipal a l’hora de que vostès tracten assumptes que afecten al Museu de Cantereria i més concretament a la seua rehabilitació. Si en les dues anteriors els vam pregar que acceptaren unes subvencions per a iniciar-la, hui, després de quatre anys els preguem que no la deixen a mitges.
El mes que ve el Museu de Cantereria compleix vint-i-nou anys i des d’aquell llunyà 1981 la seua fundadora i propietària de la col·lecció de cantereria tradicional d’Agost ja considerava més museu a la fàbrica que no l’esmentada col·lecció i té com a primer objectiu aconseguir la protecció i conservació d’aquell immoble.
Per què una vella fàbrica de cànters s’havia de protegir? Doncs perquè l’activitat econòmica perquè era conegut Agost havia passat ja els seus anys daurats i eixa fàbrica pel fet d’haver quedat inactiva pocs anys abans encara mantenia l’estructura tradicional i tots els elements per a poder ensenyar tot el procés de fabricació d’allò que en ella s’exposava, la col·lecció, i ben bé hauria de ser en el futur exemple del bon fer cultural d’un poble que s’enorgulleix del seu passat.
Durant dèneu anys la Sra. Ilse Schütz desenvolupa tota una labor didàctica i investigadora al Museu posant en valor una activitat econòmica i artística camí del seu declivi i a la vegada divulgant el nom d’Agost a nivell nacional i internacional. Sense anar més lluny crea l’Associació de Ceramologia en 1989, associació que té la seua seu al Museu. Esta Sra. té clar el seu objectiu i mai posa el seu nom per davant, sempre Agost. És per això que prepara i obri sa casa, annexa al Museu, perquè ceramistes i investigadors de la ceràmica tinguen un lloc on treballar i investigar ben a prop dels canterers en actiu i del Museu. Així crea Centro Agost/Museo de Alfarería, denominació que utilitza fins desembre de 1999. A partir de març de l’any 2000, i després d’haver de paralitzar l’activitat del Museu per raons econòmiques i per la seua jubilació, quan la Sra. Ilse aconsegueix que les institucions administratives local, provincial i autonòmica posen en valor l’activitat que ella havia desenvolupat des de 1981 i que el Museu passe a titularitat de l’Ajuntament amb la denominació de Centro Agost/Museo de Alfarería/Ayuntamiento de Agost.
No dubtem que tot el que fins ara els hem dit vostès ja ho sabien, i des d’aleshores fins hui saben també quina ha sigut la història. L’Ajuntament no sols és el titular del Museu sinó que és propietari de l’edifici per subvenció expressa de la Conselleria de Cultura per a ser dedicat a Museu de Cantereria. Es van aconseguir els fons necessaris per a la rehabilitació i esta es va començar. L’Associació Pro-Museu, que ja aleshores gestionava el personal, i la Directora Fundadora vam creure imprescindible que no es trencara l’activitat, per això vam demanar el corresponent permís i vam proposar una seu provisional a l’Ajuntament per a mantenir l’activitat del Museu. Els terminis no s’han complit. Les obres han estat molt més temps parades que no fent-se. La situació del Museu com institució cultural local perilla per la llarga provisionalitat que pateix. Tant la seua Directora Fundadora, com la Directora actual no han parat de treballar en el futur museu. El projecte museològic i museogràfic ja no és un projecte, és una realitat. Però...
No seria difícil aportar-los suports de persones i institucions que coneixen i valoren el Museu. No seria difícil aportar-los suports presents a esta sala. Però ho hem volgut fer de puntetes, a soles, perquè comencem a estar cansats de que el Museu siga notícia negativa i/o de confrontació als mitjans de comunicació. Hauran de reconèixer que molts pobles voldrien tindre el que ací tenim. I saben pels seus propis tècnics de desenvolupament que sols el Museu i la cantereria podrien ser un revulsiu econòmic més per a molts establiments del poble. Saben que el Museu i l’activitat canterera sols els té Agost en molts Km. I ho saben ben bé perquè l’Ajuntament d’Agost és soci de l’Associació de Ciutats Espanyoles de la Ceràmica i en eixe foro escolten i comparteixen amb altres regidors d’altres pobles canterers el que es fa en ells i el potencial que pot representar tindre hui una institució com esta. Fins i tot saben que inclús on no en hi ha -ni museu, ni tradició canterera- se’l inventen i un col·leccionista de botijons sense cap arrel al poble demana un museu i li’l fan per tal de pertànyer a la citada associació. Per alguna cosa serà. Per tot això i per més que podríem dir: EL FUTUR DEL MUSEU DE CANTERERIA D’AGOST està en les seues mans, i nosaltres, des de l’associació creiem que JA LI TOCA!

Gràcies per la seua atenció.Texto de la intervención del Presidente de la Asociación dirigiéndose al Pleno del Ayuntamiento de Agost el pasado día 24 de junio ante la decisión de éste de no aprobar un préstamo para la finalización de las obras de rehabilitación del Museo de Alfarería:

Agost, 24 de junio de 2010

Sres. Concejales:


Es esta la tercera vez que la Asociación Pro-Museo de Agost se dirige al Pleno de la Corporación Municipal cuando ustedes tratan asuntos que afectan al Museo de Alfarería y más concretamente a su rehabilitación. Si en las dos anteriores los rogamos que aceptaran unas subvenciones para iniciarla, hoy, tras cuatro años los rogamos que no la dejan a medias.
El mes que viene el Museo de Alfarería cumple veintinueve años y desde aquel lejano 1981 su fundadora y propietaria de la colección de alfarería tradicional de Agost ya consideraba más museo a la fábrica que no la mencionada colección y tiene como primer objetivo conseguir la protección y conservación de aquel inmueble.
¿Por qué una vieja fábrica de cántaros se debía proteger? Pues porque la actividad económica porque era conocido Agost había pasado ya sus años dorados y esa fábrica por el hecho de haber quedado inactiva pocos años antes todavía mantenía la estructura tradicional y todos los elementos para poder enseñar el proceso de fabricación de aquello que en ella se exponía, la colección, y muy bien debería ser en el futuro ejemplo del buen hacer cultural de un pueblo que se enorgullece de su pasado.

Durante diecinueve años la Sra. Ilse Schütz desarrolla toda una labor didáctica e investigadora en el Museo poniendo en valor una actividad económica y artística camino de su declive y a la vez divulgando el nombre de Agost a nivel nacional e internacional. Sin ir más lejos crea la Asociación de Ceramología en 1989, asociación que tiene su sede en el Museo. Esta Sra. tiene claro su objetivo y nunca pone su nombre por delante, siempre Agost. Por eso es por lo que prepara y abre su casa, anexa al Museo, para que ceramistas e investigadores de la cerámica tengan un lugar dónde trabajar e investigar bien cerca de los alfareros en activo y del Museo. Así crea Centro Agost/Museo de Alfarería, denominación que utiliza hasta diciembre de 1999. A partir de marzo del año 2000, y después de paralizar la actividad del Museo por razones económicas y por su jubilación, es cuando la Sra. Ilse consigue que las instituciones administrativas local, provincial y autonómica pongan en valor la actividad que ella había desarrollado desde 1981 y que el Museo pase a titularidad del Ayuntamiento con la denominación de Centro Agost/Museo de Alfarería/ Ayuntamiento de Agost.

No dudamos que todo lo que hasta ahora les hemos dicho, ustedes ya lo sabían, y desde entonces hasta hoy saben también cual ha sido la historia. El Ayuntamiento no sólo es el titular del Museo sino que es propietario del edificio por subvención expresa de la Conselleria de Cultura para ser dedicado a Museo de Alfarería. Se consiguieron los fondos necesarios para la rehabilitación y ésta se comenzó. La Asociación Pro-Museo, que ya entonces gestionaba el personal, y la Directora Fundadora creímos imprescindible que no se rompiera la actividad, por esto pedimos el correspondiente permiso y propusimos una sede provisional al Ayuntamiento para mantener la actividad del Museo. Los plazos no se han cumplido. Las obras han estado mucho más tiempo paradas que no haciéndose. La situación del Museo como institución cultural local peligra por la larga provisionalidad que sufre. Tanto su Directora Fundadora, como la Directora actual no han parado de trabajar en el futuro museo. El proyecto museológico y museográfico ya no es un proyecto, es una realidad. Pero...
No sería difícil aportarles el apoyo de personas e instituciones que conocen y valoran el Museo.
No sería difícil aportarles el apoyo de cuantos queremos al Museo aquí presentes en esta sala. Pero lo hemos querido hacer de puntillas, a solas, porque empezamos a estar cansados de que el Museo sea noticia negativa y/o de confrontación en los medios de comunicación. Habrán de reconocer que muchos pueblos querrían tener lo que aquí tenemos. Y saben por sus propios técnicos de desarrollo que solamente el Museo y la alfarería podrían ser un revulsivo económico más para muchos establecimientos del pueblo. Saben que el Museo y la actividad alfarera sólo los tiene Agost en muchos Km. Y lo saben muy bien porque el Ayuntamiento de Agost es socio de la Asociación de Ciudades Españolas de la Cerámica y en ese foro escuchan y comparten con otros concejales de otros pueblos alfareros lo que se hace en ellos y el potencial que puede representar tener hoy una institución como ésta. Incluso saben que allá dónde no hay -ni museo, ni tradición alfarera- se la inventan y un coleccionista de botijos sin ninguna raíz en el pueblo pide un museo y se lo hacen por tal de pertenecer a la citada asociación. Por algo será.

Por todo esto y por más que podríamos decir: EL FUTURO DEL MUSEO DE ALFARERIA DE AGOST está en sus manos, y nosotros, desde la asociación creemos que ¡YA LE TOCA!


Gracias por su atención.XIII RAL·LI CANTERER

14 de maig 2010El 18 de maig se celebra el DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS, que enguany porta per lema "Museus per a l'harmonia social". El Museu de Cantereria d'Agost festejarà este dia amb el RAL·LI CANTERER, una  gimkana per a dos classes dels col·legis d'Agost. Estan invitades per l'Ajuntament d'Agost, que corre amb les despeses de realització.
Al matí, els alumnes visitaran el Museu de Cantereria i faran un recorregut pel centre urbà d'Agost. Després s'organitzaran en grups per a resoldre distintes proves en sis parades diferents. Després d'un descans al mig dia, s'entregaran els premis. Hi haurà un primer premi per a la classe amb millor resultat i un segon premi per al millor grup. L'acte d'entrega es celebrarà en el Museu de Cantereria a les 15:30h.
El 18 de mayo se celebra el DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS, que este año tiene por lema "Museos para la armonía social". El Museo de Alfarería de Agost festejará este día con el Rallye Alfarero, una gimkana para dos clases de los colegios de Agost. Están invitados por el Ayuntamiento de Agost, que corre con los gastos de realización.  
Por la mañana, los alumnos visitarán el Museo de Alfarería i harán un recorrido por el centro urbano de Agost. Después se organizarán en grupos para resolver distintas pruebas en seis paradas diferentes. Después de un descanso a mediodía, se entregarán los premios. Habrá un primer premio para la clase con mejor resultado y un segundo premio para el mejor grupo. El acto de entrega se celebrará en el Museo de Alfarería a las 15:30.

VERSOS SOBRE FANG

24 d’abr. 2010

Taller: Versos sobre fang.

Dia 25 d'abril de 2010, de 17 a 19 hores de la vesprada.

VI edició de El Parque Encuentado al Parc del Rugló d'Agost.


En esta ocasió el taller va dirigit a adults i a escolars a partir del tercer cicle de Primària. Es tracta d'un homenatge personal a Miguel Hernàndez gravant sobre fang la seua imatge, signatura i escrivint un parell dels seus versos a escollir per cadascú. Es donarà l'opció de deixar-se el treball resultant per a ser cuit al forn i recollir-lo al museu (S'avisarà individualment quan estiga llest per a recollir).


Us esperem!
Salutacions,
La Junta Directiva de l'Associació Pro-Museu d'Agost.


Taller: Versos sobre barro.

Día 25 de abril de 2010, de 17 a 19 horas de la tarde.

VI edición de El Parque Encuentado en el Parque del Rugló de Agost.


En esta ocasión el taller va dirigido a adultos y a escolares a partir del tercer ciclo de Primaria. Se trata de un homenaje personal a Miguel Hernàndez grabando sobre barro su imagen, firma y escribiendo un par de sus versos a escoger por cada uno. Se dará la opción de deijar-se el trabajo resultante para ser cocido en el horno y recogerlo en el museo (Se avisará individualmente quando esté listo para recoger).


Os esperamos!
Saludos,
La Junta Directiva de la Asociación Prp-Museo de Agost.

Visita les Esfinx d'Agost

27 de jul. 2009